logo big
Шифра предмета: 19 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Постављање привремених монтажних објеката – зимске баште

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Ленка Видановић, Саветник за урбанизам
Тел:
E-mail: lenka.vidanovic@gmail.com
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 146. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/09 , 81/09, исправка И.64/10 одлуке УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/ накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев и услови Град Пирот 1.900,00 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Комунална накнада Град Пирот

30 дин/м2 дневно - зона 1

29 дин/м2 дневно - зона 2

28 дин/м2 дневно - зона 3

26 дин/м2 дневно - зона 4

25 дин/м2 дневно - зона 5

24 дин/м2 дневно - зона 6

840-742241843-03 97-55-079
Решење АТ Град Пирот 1.200,00 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева   Градска управа Пирот    
Техничко решење са скицом и изјавом о статичкој сигурности, дата од стране одговорног пројектанта   Пројектантска организација Оригинал 2 примерка
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Законски рок: 30 дана од покретања поступка, тј. од дана подношења уредног захтева (општи рок из чл. 145. ЗУП-а). Препоручени рок: 13 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев