logo big
Шифра предмета: 40 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/305-522


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Енергетска дозвола

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Бојан Ивковић, Енергетски менаџер
Тел: 010/305-522
E-mail: bojan.ivkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 32. став. 2 Закона о енергетици (бр. 145/2014 и 95/2018 - др.закон)
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева О-8 или О-9        
Информација о локацији или локацијски услови   Надлежни орган управе Оригинал  
Изјава одговорног пројектанта о примени техничких прописа   Пројектантска организација/ пројектант Оригинал Доставља се у случају ако техничка документација не подлеже ревизији у смислу закона којим се уређује планирање и изградња објекта
Потврда о уплати депозита или оверен документ којим се доказује улагање средстава у изградњу енергетског објекта   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Мишљење оператора система о условима и могућностимаприкључења енергетског објекта на енергетски систем   Надлежна организација Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Препоручени рок за решавање предмета је 3 дана, а законски рок је 30 дана од дана подношења уредног захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев