logo big
Шифра предмета: 3 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Техничко регулисање саобраћаја

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail: saobinspekcija@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Усмеравање и вођење саобраћаја; управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока; ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова; одређивање једносмерних путева и улица; утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одрђене врсте возила; ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила;
одрђивање простора за паркирање и заустављање возила; одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама; локација аутобуских стајалишта; зона успореног саобраћаја; зона школе; зона заштите животне средине и слично
Правни основ административног поступка Одредбама члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - Одлука УС), прописано је да техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима обавља орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја.
Наведени Закон у члану 157. став 2. прописује да је орган јединице локалне самоуправе дужан да на делу пута где долазе у додир државни и општинску путеви, односно улице у саобраћају, приликом техничког регулисања саобраћаја из своје надлежности, одлуку усклади са начином техничког регулисања саобраћаја на државном путу.
У члану 158. став 1. истог Закона, прописано је да се под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења ради заштите животне средине и слично.
У члану 158. став 2. истог Закона прописано је да се саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, дређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона „30“, зона школе, зона заштите животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локакна административна такса Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална административна такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати локалне адм. таксе   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Орган је дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 3 дана, односно 4 дана уколико податке о којима се води службена евиденција прибавља надлежни орган из сопствене службене евиденције.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев