logo big
Шифра предмета: 4 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Такси дозвола

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Одобрење за обављање такси превоза на територији насељеног места и додела такси дозволе.
Правни основ административног поступка Чланом 87. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15), прописано је да се такси превоз обавља на основу одобрења за обављање такси превоза, које издаје општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја правном лицу и предузетнику чија је претежна делатност такси превоз и који су за обављање те делатности регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Законом о превозу путника у друмском саобраћају нису одређени ближи услови за обављање такси превоза на територији јединице локалне самоуправе и доделу светлеће табле са евиденционим бројем за возило и преглед такси возила и доделу такси дозволе или другог акта којим се утврђује подобност возила, као и рок за спровођење овог поступка, те се из тих разлога примењује чл. 145. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 11 дана.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу (за предузетника и правно лице)   МУП Србије - Надлежна ПС Оригинал или оверена копија  
Решење Агенције за привредне регистре о регистрованој делатности (за предузетника и правно лице)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал/копија  
Фотокопија возачке дозволе (за предузетника и физичко лице)   МУП Србије - Надлежна ПС Копија  
Лекарско уверење о способности за обављање послова професионалног возача (за предузетника и физичко лице)   Надлежна здравствена установа Оригинал или оверена фотокопија  
Потврда да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности такси превоза, односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране управљања моторним возилом (за предузетника)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал/копија  
Потврда да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (за предузетника)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал/копија  
Уговор о раду   Прибавља странка Оригинал или оверена копија  
Доказ о плаћеној локалној административној такси (за предузетника и правно лице)   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 11 дана
Напомена Орган је дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 11 дана.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев