logo big
Шифра предмета: 10 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одобрење за улазак возила у пешачку зону / трг

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail: saobinspekcija@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одобрење за улазак возила у пешачку зону/трг
Правни основ административног поступка Овај поступак регулише се решењем о техничком регулисању саобраћаја на територији града/општине, у складу са чланом 157, 158. став 2. и чланом 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- Одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - Одлука УС).
Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове саобраћаја.

Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија саобраћајне дозволе за возило за које се тражи одобрење за улазак у пешачку зону/трг   МУП Србије - Надлежна ПС Копија  
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Орган је дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок,а препоручени рок за његово спровођење је 3 дана.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев