logo big
Шифра предмета: 1 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Основни упис у матичну књигу рођених

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Владан Панић, Нела Нејковић, Слађана Божиловић, Павлина Миленковић, Матичар/Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: vladan.panic@pirot.rs, nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Чињеницу рођења уписује се у матичну књигу рођених на основу пријаве рођења коју подноси лице из члана 47. Закона о матичним књигама;
1. рођење детета у здравственој установи дужна је да пријави здравствена установа на прописаном обрасцу,.
2. рођење детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, а ако он није у могућности да то учини, други члан домаћинства, односно лице у чијем стану је дете рођено, или мајка чим за то буде способна, или бабица, односно лекар који су присуствовали порођају, а ако ових лица нема или нису у могућности да пријаве рођење,
3. лице које је сазнало за рођење, чиме се постиже упис странке-детета у матичну књигу рођених.
Странка добија извод и уверење из матичне књиге рођених. Пријава се подноси матичару матичног подручја у коме се налази место рођења детета.
Правни основ административног поступка У матичне књиге уписују се подаци о чињеницама које су пријављене, односно подаци садржани у акту надлежног органа или установе.Чињенице и подаци који се уписују у матичне књиге утврђују се пре уписа, у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).
Матичар надлежног матичног подручја на основу пријаве, писмене или усмене и података из личних докумената родитеља, као и увида у документацију/податке о којима се води службена евиденција, а у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2014), Упутством о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 – исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013) и Законом о управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), врши основни упис у матичну књигу рођених.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве        
Личне карте родитеља, односно мајке   Полицијска управа   На увид
Извод из МКР за мајку и оца   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из МКВ (ако су родитељи у браку)   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству за једног или оба родитеља   Прибавља се по службеној дужности    
Решења надлежног органа старатељства   Прибавља се по службеној дужности  

У случају када су родитељи детета непознати. Подаци су: пол детета; дан, месец, годину и час рођења; место и општину рођења и држављанство детета

Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев