logo big
Шифра предмета: 13 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Непотпуна експропијација

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 29 – 36 Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, 16/2001, 20/2009 и 55/2013).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из листа непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Решење Владе РС о утврђивању јавног интереса   Прибавља се по службеној дужности    
Информација о локацији   Прибавља се по службеној дужности    
о обезбеђеним средствима у буџету корисника експропријације/ овлашћење/други инструмент обезбеђења плаћања накнаде        
Доказ о уплати адм. такси        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев