logo big
Шифра предмета: 14 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Деекспропријација

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 36 Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, 16/2001, 20/2009 и 55/2013)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из листа непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Исправа о правном следбеништву (уколико ранији сопственик није у животу)   Доставља подносилац захтева Оригинал/ Оверена копија  
Доказ о уплати републичкој административној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 45 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев