logo big
Шифра предмета: 16 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одређивање земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Ранчић Марковић, Александар Голубовић, Мелиса Зуко Јовановић,
Тел: 010/305-538
E-mail: jelena.markovic@pirot.rs, aleksandar.golubovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одређивање земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима
Правни основ административног поступка Одређивање земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима регулисано је у чл. 70. и 105. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 812009 – испр., 64/2010 – одлука УС. 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност органу јединице локалне самоуправе надлежном за имовинско-правне односе. Законом о планирању и изградњи није одређен рок за спровођење овог поступка, те се из тих разлога примењује чл. 145. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок. С обзиром на сложеност поступка препоручени рок за његово спровођење је 11 дана.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из листа непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Основ стицања својине (уговор, решење...) Доставља подносилац захтева   Оригинал/ Оверена копија  
*опционо
Обавештење органа надлежног за послове легализације да је утврдио могућност легализације или решење о легализацији
  Прибавља се по службеној дужности    
Уверење да је извршено обележавање односно формирање катастарске парцеле   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати адм. такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 26 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев