logo big
Шифра предмета: 2 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510, 010-305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис у матичну књигу рођених промена у личном статусу грађана

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Владан Панић, Нела Нејковић, Слађана Божиловић, Павлина Миленковић, Матичар/Заменик матичара
Тел: 010-305-510, 010-305-511
E-mail: vladan.panic@pirot.rs, nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за упис у матичну књигу рођених промена у личном статусу грађана подноси странка матичару надлежног матичног подручја по закључењу основног уписа, у случају нових чињеница које се на основу Закона о матичним књигама и Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига уписују у матичну књигу рођених.
Правни основ административног поступка Члан 28. Закона о матичним књигама предвиђа да је надлежни орган дужан да одлуку о чињеници рођења, закључења брака и смрти и променама у вези са том чињеницом достави надлежном матичару ради уписа у матичну књигу, у року од 15 дана од дана када је одлука постала правноснажна.
Упис у матичне књиге промена у личном статусу грађана дефинише тачка 19. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 – исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013), која каже да се по закључењу основног уписа све накнадне промене уписују у матичне књиге у рубрику „Накнадни уписи и забелешке“. Спровођење овог поступка стављено је у надлежност матичара матичног подручја у коме је извршен основни упис у матичну књигу рођених. Члан 23. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2011) предвиђа да се пријављени подаци за упис у матичне књиге уписују без одлагања. Рок „без одлагања“ није прецизиран и различито се тумачи зависно од области у којој се спомиње. У области грађанских стања рок „без одлагања“ потребно је тумачити на начин да се упису приступи одмах по провери исправности поднете документације, те је зато препоручени рок за накнадни упис 1 дан. Изузетно, упис се може одложити ради провере, односно утврђивања података који недостају, а који се уписују у матичну књигу. О одложеним уписима води се посебна евиденција.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 динара 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа На увид  
Писмено на основу кога се врши упис промене - судска пресуда   Надлежни суд Оригинал/ Оверена копија Правноснажну судску пресуду доставља странка
Писмено на основу кога се врши упис промене (решење, упис у МКВ у Републици Србији или у МК које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству, упис у МКУ у у Републици Србији или у МК које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству, исправа иностраног органа)   Надлежни суд/Градска-општинска управа/ДКП Р. Србије Оригинал/ Оверена копија  
Доказ о уплаћеној административној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах
Напомена Радно време од 7,00-15,00 сати

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев