logo big
Шифра предмета: 21 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини јединице локалне самоуправе

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Успостављање права службености на грађевинском земЉишту у јавној својини јединице локалне самоуправе.
Правни основ административног поступка Конституисање права службености (непотпуна експропријација) на непокретностима у јавној својини, по правилу, врши се у поступку који је регулисан Законом о експропријацији. Осим овог поступка, могуће је конституисати службеност пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини, као послужном добру, сходно општим правилима грађанског права, и у поступку пред надлежним органом управе јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и пред Републичком Дирекцијом за имовину (када је титулар права јавне својине Република Србија) увек када је према прописима којима се уређује изградња објеката или другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као доказ о решеним имовинско-правним односима.
Члан 69. став1 Закона о планирању и изградњи предвиђа да се за изградњу, доградњу и реконструкцију линијских инфраструктурних објеката, комуналне инфраструктуре, електроенергетских и електронских објеката или комуникационих мрежа и уређаја као доказ о решеном приступу јавној саобраћајници признаје и уговор о службености пролаза са власником послужног добра, односно сагласност власника послужног добра.
Поступак, услове и начин успостављања права службености пролаза, јединица локалне самоуправе, по правилу регулише својим општим актом - најчешће одлуком о грађевинском земљишту. Поједине локалне самоуправе општим актом - одлуком о висини накнаде за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини прописују висину накнаде за успостављање овог права. У случајевима када јединица локалне самоуправе нема општи акт којим је регулисана висина ове накнаде, обично се њена висина утврђује или од стране посебног органа јединице локалне самоуправе (комисија) или од стране овлашћеног судског вештака.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Опционо
- информација о локацији
или
- локацијски услови (обавезно доставља подносилац захтева)
       
Опционо
- налог имаоца јавног овлашћења
или
- уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре закључен са имаоцем јавних овлашћења
       
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Лист непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Идејно решење или Идејни пројекта са графичким прилогом трасе службености        
Налаз вештака геодетске струке или скица овлашћене геодетске организације        
Други документи (опционо), сагласност ЈКП ,, Градска топлана ,, ,, Телеком Србија ,, Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, сагласност на трасу од стране ,, ЕПС дистрибуција ,, Водовод и канализација, остала документа.        
Доказ о уплати адм. такси        
Рок за решавање потпуног предмета 34 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев