logo big
Шифра предмета: 25 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Претварање права коришћења изграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Претварање права коришћења изграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду
Правни основ административног поступка Право на претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту (у даљем тексту: конверзија) уз накнаду имају лица из члана 1. став 2 тач 1 – 5 Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (Службени гласник РС бр. 64/2015) – у даљем тексту: Закон о конверзији:
1. лица која су била или јесу субјекти приватизације, стечајног и извршног поступка, као и њихови правни следбеници у статусном смислу,
2. лица – носиоци права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. год. или на основу одлуке надлежног органа,
3. лица чији је положај одређен законом којим се уређује спорт, као и удружења,
4. друштвена предузећа носиоци права коришћења на грађевинском земљишту,
5. лица на која се примењују одредбе прописа Републике Србије и билатералних међународних уговора којима се уређује спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“ број 6/02).
Законом је предвиђено да се конверзија уз накнаду врши за изграђено и за неизграђено грађевинско земљиште, под условом да подносилац захтева за конверзију има уписано право коришћења на грађевинском земљишту.
Висина накнаде за конверзију утврђује се по тржишној вредности предметног грађевинског земљишта у складу са прописом којим се уређује порез на имовину односно у складу са општим актом јединице локалне самоуправе о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину на чијој територији се налази грађевинско земљиште за које је поднет захтев за конверзију.
Висина накнаде за конверзију може се умањити у складу са условима прописаним Законом о конверзији и у складу са прописима о контроли државне помоћи и то:
1. за неизграђено грађевинско земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе за коју је у складу са прописима којима се уређује регионални развој утврђен одређени степен неразвијености и то за проценат умањења тржишне вредности ових непокретности који је утврђен у посебном акту Владе који је донет у складу са прописима о контроли државне помоћи,2. за трошкове прибављања права коришћења на катастарској парцели на коју се односи захтев за конверзију у складу са извештајем вештака грађевинске струке који је достављен уз захтев (трошкови експропријације, административног преноса, трошкови ремедијације, трошкови ревитализације и др. стварни трошкови),
3. за изграђено грађевинско земљиште за износ тржишне вредности земљишта за редовну употребу објекта која се утврђује у складу са чланом 8. ст. 3, 4 и 5. Закона о конверзији,
4. за катастарске парцеле грађевинског земљишта у оквиру комплекса (индустријског, стамбеног) за износ тржишне вредности за грађевинско земљиште које је важећим планским документом одређено као земљиште за изградњу објеката јавне намене или јавних површина из члана 2. тач. 6 Закона о планирању и изградњи.
Обавезу плаћања накнаде за конверзију немају лица за:
1. имовину купљену у поступку јавног оглашавања, по тржишним условима, која обухвата право својине на објекту са припадајућим правом коришћења на изграђеном грађевинском земљишту у складу са посебним законом, уколико је иста купљена од друштвеног предузећа до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09) а пре закључења уговора у смислу прописа о приватизацији,
2. имовину која обухвата право својине на објекту и право коришћења на грађевинском земљишту која је по окончаном поступку приватизације теретним правним послом стечена од субјекта приватизације до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Основ стицања права коришћења (уговор, закључак суда...)   Доставља подносилац захтева Оригинал/ оверена копија  
Потврда о пренумерацији/Уверење о кретању кат. парцеле   Прибавља се по службеној дужности    
Извештај вештака грађевинске струке   Доставља подносилац захтева    
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 26 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев