logo big
Шифра предмета: 26 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Заснивање права закупа на грађевинском земљишту које подлеже примени Закона о конверзији

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Заснивање права закупа на грађевинском земљишту које подлеже примени Закона о конверзији
Правни основ административног поступка Лица из члана 1. став 2. тач 1 – 5 Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (Службени гласник РС бр. 64/2015) – у даљем тексту: Закон о конверзији, имају право на конверзију уписаног права коришћења на грађевинском земљишту уз накнаду или право да до стицања и уписа права својине на грађевинском земљишту, у складу са тим законом закључе уговор о закупу тог грађевинског земљишта односно појединачних кат. парцела.
Лица која имају право на заснивање закупа по основу члана 18. Закона о конверзији су иста лица која имају и право на конверзију уз накнаду, и то:
1. лица која су била или јесу субјекти приватизације, стечајног и извршног поступка, као и њихови правни следбеници у статусном смислу,2. лица – носиоци права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. год. или на основу одлуке надлежног органа,
3. лица чији је положај одређен законом којим се уређује спорт, као и удружења,
4. друштвена предузећа носиоци права коришћења на грађевинском земљишту,
5. лица на која се примењују одредбе прописа Републике Србије и билатералних међународних уговора којима се уређује спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“ брoј 6/02).
Закуп у смислу одредби Закона о конверзији, установљава се за период до 99 година односно уз обавезу носиоца права коришћења односно закупца, да плаћа годишњу закупнину. Висина закупнине се одређује тако што се тржишна вредност непокретности дели на 99 година и тако добијени износ представља износ годишње закупнине.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Основ стицања права коришћења (уговор, закључак суда...)   Доставља подносилац захтева    
Потврда о пренумерацији/уверење о кретању кат. парцеле   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати републичкој администртивне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев