logo big
Шифра предмета: 1 ЛЕР
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-537


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006.)

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за локални економски развој
Делатност Локални економски развој
Контакт подаци надлежног службеника Рајко Карличић
Тел: 010/305-537
E-mail: rajko.karlicic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање уверења о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006. године)
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку („Службени. гласник РС“ број 18/16) и чланом 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени. гласник РС“ број 18/16). (1) Органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде итд.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом. (2) Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције, и имају доказну вредност јавне исправе.
(3) Уверења и друге исправе издају се, по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од осам дана, ако посебним прописом није друкчије предвиђено. (4) Захтев странке за издавањем уверења и друге исправе може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не изда уверење или другу исправу, нити решење којим одбија захтев, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. (5) Странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из службене евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог уверења или друге исправе. Овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не изда ново уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија захтев - странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. По добијању захтева надлежни орган проверава уредност захтева и достављену документацију. Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносица захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса   по тарифном броју 1.    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати административне таксе        
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев