logo big
Шифра предмета: 5 РР
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-541


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Рурални развој
Контакт подаци надлежног службеника Милан Цветковић, Саветник за пољопривреду
Тел: 010/305-541
E-mail: agro@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
Правни основ административног поступка Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) и чланом 88. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). Када се планским документом промени намена пољопривредног у грађевинско земљиште, орган надлежан за доношење планског документа је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу тог документа, органу надлежном за послове државног премера и катастра достави акт који садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена. Орган надлежан за послове државног премера и катастра решењем проводи насталу промену и ставља забележбу о обавези плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у базу података катастра непокретности из које се издаје лист непокретности. Пољопривредно земљиште којем је планским документом промењена намена у грађевинско, до привођења земљишта намени може се користити за пољопривредну производњу.
Власник катастарске парцеле којој је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште дужан је да плати накнаду за промену намене земљишта пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште. За промену намене обрадивог пољопривредног земљишта плаћа се накнада у једнократном износу од 50% тржишне вредности обрадивог пољопривредног земљишта на дан подношења захтева, односно 20% тржишне вредности грађевинског земљишта на дан подношења захтева (члан 25. Закона о пољопривредном земљишту). Обавезу плаћања, као и висину накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта утврђује општинска, односно градска управа на захтев заинтересованог лица или по налогу пољопривредног инспектора. Ако је промена намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско извршена на основу закона, планског документа или одлуке надлежног органа до 15. јула 1992. године, односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 49/92), не плаћа се накнада за промену намене земљишта, без обзира што је као култура одређене класе тог земљишта уписана њива, виноград, воћњак, ливада, пашњак, трстик - мочвара или неплодно земљиште.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса   бр. 1 и 9 тарифе РАТ    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен захтев        
Копија плана (или КТП)   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из листа непокретности (доказ о власништву)   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати адм. такси     Оригинал  
Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле   Прибавља се по службеној дужности    
Информација о локацији (или локацијски услови)   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 12 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев