logo big
Шифра предмета: 3 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/551-224


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Откуп станова у јавној својини ЈЛС

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Славица Пејић
Тел: 010/551-224
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Откуп стана у јавној својини ЈЛС
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 16 - 23. Закона о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92, 84/92 испр. 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 испр. 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон и 99/11) и чланом 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16).
Носилац права располагања на стану (у друштвеној својини и власник стана у државној својини), дужан је да носиоцу станарског права, на његов захтев у писменој форми омогући откуп стана који користи, под условима из Закона о становању. Иста правила важе и у случају поднетог захтева од стране брачног друга и деце који заједно са носиоцем станарског права станују у том стану, уз писмену сагласност носиоца станарског права, с тим што се сагласност може дати само једном од тих лица. Чланови породичног домаћинства имају право становања у стану који се откупи по одредбама овог закона.
Решење којим се омогућава откуп стана у јавној својини ЈЛС доноси се у складу са законом који уређује општи управни поступак. Наиме, члановима 102, 103. и 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), прописано је да поступајући орган утврђује чињенице и околности од значаја за поступање у управној ствари. Странка не мора да прибави доказе које може да прибави орган, нити уверења и друге исправе које органи нису дужни да издају. Чињенично стање на коме заснива свој захтев странка је дужна да изнесе тачно, потпуно и одређено. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није другачије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.
У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Извод из матичне књиге венчаних   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Уговор о закупу стана   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Извод из листа непокретности   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Изјава да закупац стана, односно чланови породичног домаћинства немају у својини други одговарајући стан за то породично домаћинство   Прибавља странка Оригинал  
Доказ о уплати локалне административне таксе (за захтев за откуп стана)   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана
Напомена Градска управа је дужна да реши предмет најкасније у року од 30 дана од покретања поступка, тј. од дана подношења уредног захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев