logo big
Шифра предмета: 1 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-562, 010/305-573


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Поступак по пореској пријави ППИ-2

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Ивана Ћирић, Наташа Алексић, Јелена Јовановић, Зоран Митић, Сарадник/Саветник за утврђивање пореза на имовину
Тел: 010/305-562, 010/305-573
E-mail: poreska@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Порез на имовину лица која не воде пословне књиге
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 1. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописано је да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Законом о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/01, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/02 - одлука СУС и „Службени гласник РС“ број 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13, 68/14 - др. Закон,95/2018,99/2018-одлука-УС,86/2019,144/2020 и 118/2021) уређује се предмет опорезивања, порески обвезници који воде,односно који не воде пословне књиге, настанак и престанак пореске обавезе, пореска основица, пореска стопа, пореска ослобођења и порески кредит, начин утврђивања и наплате пореске обавезе и обавезу органа ЈЛС да донесе и објави подзаконска акта потребна за утврђивање пореза на имовину. Чл.7 предвиђа обавезу ЈЛС да објави акте којима се утврђују зоне, најопремљеније зоне, као и коефицијенти за непокретности у зонама и акт којим утврђује просечне цене одговарајућих непокретности у зонама(одн. најопремљенијој зони) до 30.новембра текуће године. Према члану 38б Закона о порезима наимовину, порез на имовину утврђује се за календарску годину, применом одредаба тог закона, као и одлуке скупштине ЈЛС на чијој територији се имовина налази.
Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл. гласник РС" број 93/19 и 151/2020)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве     Оригинал  
Основ стицања својине (уговор, решење...) Прибавља се по службеној дужности/ Доставља подносилац захтева Надлежни суд/ Јавни бележник Оригинал/Оверена копија  
Лист непокретности        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев