logo big
Шифра предмета: 5 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-562


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Зоран Митић, Референт
Тел: 010/305-562
E-mail: poreska@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за издавање уверења о измиреним пореским обавезама
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 1. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописаноје да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Чланом 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је да издавање уверења и других исправа (сертификате, потврде итд) о чињеницама о којима се води службена евиденција издаје надлежни орган на усмени или писани захтев, (сертификате, потврде итд) у складу са законом. Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције, и имају доказну вредност јавнe исправe. Уверења и друге исправе издају се, по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од осам дана, ако посебним прописом није другачије предвиђено.
У складу са чланом 59. Закона о општем управном поступку, ако је поднесак неуредан, односно ако има недостатке који орган спречавају да поступа по њему, ако није разумљив или ако није потпун, орган у року од 8 дана од од пријема поднеска обавештава подносиоца на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року. Ако поднесак не буде уређен у року, локална пореска администрација решењем одбацује поднесак.
Захтев за издавање уверења мора обавезно да садржи: назив органа коме се подноси захтев, лично или пословно име, ПИБ/ЈМБГ лица за које се захтева уверење, који подаци из службене евиденције се захтевају, за коју сврху се траже подаци, подаци и доказ о овлашћеном лицу (уколико захтев подноси овлашћено лице за друго лице за које се захтева уверење).

Чланом 163. Закона о пореском поступку и пореској администрацији уређено је да локална пореска администрација води пореско рачуноводство и да се исправа издата на основу података из пореског рачуноводства сматра јавном исправом.
Пореско уверење се издаје за потребе решавања других питања и обавеза код надлежног органа, као сто су остваривање права на дечији додатак, учешће на тендеру и др. На основу поднетог захтева странке у писменој форми, и увида у евиденцију пореских обвезника, надлежни орган утврђује висину пореског задужења и о томе издаје пореско уверење.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
ЛАТ Буџет Града Пирота 300,00 840-742221843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати ЛАТ     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев