logo big
Шифра предмета: 11 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-573, 010/305-572


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Захтев за исправку и сторно неоснованих задужења и камате на рачунима јавних прихода

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Јовановић, Ивана Ћирић, Саветник за послове утврђивања пореза на имовину
Тел: 010/305-573, 010/305-572
E-mail: poreska@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Сврха овог административног поступка је сторно камате која је обрачуната на потраживање по решењу које није уредно уручено.
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 1. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописано је да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона. Посебним материјалним прописима уређено је плаћање одређених јавних прихода из надлежности локалне пореске администрације (Закон о порезима на имовину, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, одлука јединице локалне самоуправе о локалним комуналним таксама, одлука јединице локалне самоуправе о боравишној такси, одлука о самодоприносу).
Чланом 19. – 22. ЗПППА прописано је испуњење пореске обавезе, испуњење пореске обавезе у случају ликвидације или стечаја, у случају статусних промена и у случају смрти физичког лица, пословне неспособности или проглашења физичког лица за нестало.
Чланом 23. ЗПППА прописано је да пореска обавеза престаје:
1) наплатом пореза,
2) застарелошћу пореза,
3) отписом пореза,
4) на други законом прописан начин.
У случају застарелости пореза, отписа пореза или престанка пореске обавезе на други законом прописани начин, локална пореска администрација доноси решење о престанку пореске обавезе.
Чланом 36. ЗПППА прописује се достављање пореских аката и других аката у пореском поступку.
Чланом 176. – 182. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) уређено је понављање поступка и то: разлози, иницијатива, рокови, захтев за понављање поступка, одлагање извршења решења, решавање у понављању поступка и поновљени поступак.
Чланом 183. истог закона прописано је поништавање коначног решења, а чланом 184. укидање решења. Чланом 163. овог закона уређено је поништавање побијаног решења од стране првостепеног органа.
Чланом 163. ЗПППА уређено је да локална пореска администрација води пореско рачуноводство, а Правилником о пореском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 103/2011) ближе је уређена садржина, поступак и начин вођења пореског рачуноводства.

Захтев за исправку и отпис неоснованих задужења и камате нa рачунима јавних прихода локалној пореској администрацији подноси се у случајевима:
- када су донета решења којима је неосновано утврђена обавеза по основу јавних прихода (отуђена непокретност, преминуо порески обвезник, престанак обављања делатности, брисање привредних субјеката из регистара и др.),
- када је обавеза, односно камата неправилно евидентирана у пореском рачуноводству (неуручено решење, непрокњижена уплата и др.).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 200,00 840-742221843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати ЛАТ        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев