logo big
Шифра предмета: 14 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-571


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Усаглашавање стања по рачунима пореских обвезника

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Јасмина Видановић, Сарадник
Тел: 010/305-571
E-mail: jasmina.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за усаглашавање могу да поднесу правна или физичка лица, порески обвезници и који воде и који не воде пословне књиге.
Правни основ административног поступка Порески обвезници подносе захтев, уз навођење по ком основу траже усаглашавање. На основу тога, странка се позива и утврђује се преглед стања обвезника и у препорученом року се сачињава Записник о усаглашеном стању. Записник потписује одговорно лице надлежне службе за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода града/општине и порески обвезник који је сагласан са усаглашеним стањем по рачунима. Након потписивања записник о усаглашеном стању се уручује странци лично, или се на захтев странке доставља путем поште.
У складу са члановима 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) надлежни орган прибавља по службеној дружности из сопствене евиденције податке из решења о утврђивању пореза.
Странка може и сама да достави податке и документа о којима се води службена евиденција, а странка такође изјављује да је сагласна да орган врши увид
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева подноси се електронским путем на имејл jasmina.vidanovic@pirot.rs        
Решење о утврђивању пореза        
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев