logo big
Шифра предмета: 7 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail: nadica.adamovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи на основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) члана 18. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 18/2010), члана 3. до 5. Правилника о додатној образовној, здравственој или социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“ број 63/2010), као и чланом 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16).
На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), прописано је да за дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
Индивидуални образовни план је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете и ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.
Индивидуални образовни план се израђује према образовно-васпитним потребама детета и ученика, а на основу евидентираних мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета и ученика.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност на спровођење Индивидуалног образовног плана, у складу са законом.
Правилником о додатној образовној, здравственој или социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС број“ 63/2010) уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику и састав и начин рада Интерресорне комисије.
Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком детету, односно ученику из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити.
На основу члана 3. Правилника, додатна подршка обухвата здравствене, социјалне и образовне услуге које се пружају детету и омогућавају му пуну друштвену укљученост и напредовање.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу бр.1 Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“ број 63/10)        
Налази, мишљења, извештаји и др. који указују на потребу за поступком процене и обезбеђењем подршке детету   Прибавља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана
Напомена Препоручени рок 42 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев