logo big
Шифра предмета: 8 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Дечији додатак

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Панајотовић, саветник
Тел: 010/305-501
E-mail: ljiljana.panajotovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" 113/2017 и 50/2018)Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу
ДД-1,
ДД-1а (подаци о другим члановима домаћинства)
ДД-1б (подаци о деци на старатељству) Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
       
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Школска потврда   Прибавља се по службеној дужности или странка    
Извод из матичне књиге рођених за сву децу   Прибавља се по службеној дужности    
Пријава пребивалишта свих чланова заједничког домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о евиденцији незапослених из НСЗ   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Уверење о приходима који подлежу опорезивању из Пореске управе   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Уверење о катастарским приходима из Службе за катастар непокретности   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Потврда о приходима оствареним у три месеца која предходе месецу подношења захтева за све чланове заједничког домаћинства   Прибавља странка од послодавца или Пореске управе Оригинал  
Уверење о држављанству подносиоца захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о поседовању или непоседовању непокретност, као и одговарајућег стамбеног простора   Доставља странка Фотокопија Податак Пореске управе или ЛПА, РГЗ, Извод из земљишних књига,Уговор о куповини непокретности, Уговор о поклону, Решење о наслеђивању, уговор о коришћењу непокретности
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 7-22

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев