logo big
Шифра предмета: 13 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-503
E-mail: nadica.adamovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" 113/2017 и 50/2018)Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу
НЗ-ПО,
НЗ-ПОНД Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
       
Извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета-дознака   Доставља странка Оригинал  
Извод из матичне књиге рођених за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из евиденције ЦРОСО   Прибавља се по службеној дужности    
Решење о праву на породиљско одсуство, породиљско одсуство и одсуство са рад ради неге детета, одсуство са рада ради неге детета   Доставља странка Оригинал  
Извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће - дознака   Доставља странка Фотокопија или оригинал  
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Фотокопија картице текућег рачуна        
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев