logo big
Шифра предмета: 14 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Милена Милић, Сарадник
Тел: 010/305-501
E-mail: milena.milic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 113/17 и 50/18Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом("Сл.гласник РС" 58/18)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев на прописаном републичком обрасцу НЗ-ПНД Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Решење o праву на одсуство са рада ради посебне неге детета   Доставља странка Оригинал  
Извод из евиденције ЦРОСО   Прибавља се по службеној дужности    
Мишљење надлежне комисије РФ ПИО о потреби да подносилац захтева због здравственог стања дететаодсуствује са рад ради посебне неге детета, односно ради са половином пуног радног времена   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге рођених за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета-дознака   Доставља странка Фотокопија  
Фотокопија картице текућег рачуна        
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев