logo big
Шифра предмета: 15 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Панајотовић, саветник
Тел: 010/305-501
E-mail: ljiljana.panajotovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 113/17 и 50/18, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом("Сл.гласник РС" 58/18)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу НТ-ПУ-ДБРС Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)        
Решење установе социјалне заштите о смештају детета у установу , односно решењенадлежног органа страратељства о смештају детета у старатељску односно хранитељску породицу   Доставља странка Фотокопија  
Решење о оствареном праву на дечији додатак- за дете смештено у старатељску породицу   Прибавља се по службеној дужности Фотокопија  
Потврда о испуњености услова за признавање права на дечији додатак- за дете смештено у хранитељску породицу   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда предшколске установе о упису детета   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком јединице локалне самоуправе   Прибавља се по службеној дужности    
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев