logo big
Шифра предмета: 29 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата и остваривање права на личну инвалиднину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата и остваривање права на личну инвалиднину
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чл. 3-12. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - исправка, 25/2000 – СУС „Службени гласник РС“ број 101/05 - др. закон, 111/09 - др. закон) и чл. 2, 4. и 7. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96).
Војни инвалиди разврставају се, ради остваривања права по овом закону, у десет група војног инвалидитета према степену оштећења организма израженом у проценту. Проценат војног инвалидитета одређује се трајно или привремено, сразмерно оштећењу организма које је настало као последица ране, повреде, озледе или болести. У складу са чл. 7. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96), цивилни инвалиди рата се разврставају према степену телесног оштећења и остварују право на личну инвалиднину у обиму, на начин и по поступку предвиђеном Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, којим се уређују права ратних војних инвалида.
Чл. 3-5. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца прописано је да је ратни војни инвалид држављанин Републике Србије који је задобио рану, повреду, озледу или болест, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 20%, и то:
1. вршећи војне дужности или друге дужности за циљеве у рату или оружаној акцији за очување државне безбедности у миру
2. при вршењу војних дужности у страној земљи која је у оружаном сукобу ако га је на вршење тих дужности упутио надлежни војни орган у оквиру међународних обавеза Републике Србије
3. за време ратног заробљеништва у које је доспео као борац који је вршио војне дужности, у складу са чл. 2. и чл. 3. овог закона.
Чланом 4. овог закона прописано је да је ратни војни инвалид и држављанин Републике Србије код кога је постојала болест која се погоршала услед вршења војних дужности или за време ратног заробљеништва, односно под околностима из чл. 2. и чл. 3. овог закона, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 20%.
Чланом 7. и чл. 8. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца прописано је да је мирнодопски војни инвалид држављанин Републике Србије који је у миру, као војник на служењу војног рока, студент војне академије, ученик средње војне школе, слушалац школе за резервне официре и лице у резервном саставу, као и добровољац на војној дужности у војсци Републике Србије, у вршењу војне службе или дужности у вези са том службом:
1. без своје кривице задобио рану, повреду или озледу због које је наступило оштећење организма најмање за 20%
2. задобио болест која је у узрочној вези са вршењем војне службе или дужности, због чега је наступило оштећење његовог организма најмање за 60%.
Мирнодопски војни инвалид је и држављанин Републике Србије који је задобио болест која је у узрочној вези са вршењем обавезне војне службе ван Републике Србије, које је држава преузела у оквиру међународних обавеза, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 50%.
Чл. 4. и чл. 10. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца прописују да ратни војни инвалид који накнадно испуни услове за стицање својства мирнодопског војног инвалида, задржава својство ратног војног инвалида, док мирнодопски војни инвалид који накнадно испуни услове за стицање својства ратног војног инвалида, стиче својство ратног војног инвалида. У оба случаја, инвалидитет се утврђује према укупном оштећењу организма по оба основа.
Чланом 2. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96) прописано је да је цивилни инвалид рата лице код кога наступи телесно оштећење од најмање 50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Не плаћају се        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Личнa картa     фотокопија / извод чиповане личне карте  
Уверење о околностима задобијања оштећења организма   Прибавља се по службеној дужности Оригинал или оверена фотокопија  
Медицинска документација из периода настанка оштећења организма и из периода подношења захтева   Доставља странка Оригинал  
Извод из матичне књиге рођених   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева да није осуђен правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да није осуђен правоснажном судском пресудом за ратне злочине   Прибавља се по службеној дужности    
Обавештење о отпуштању из војне формације (за РВИ и МВИ)   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о времену проведеном у војној формацији (за РВИ и МВИ)   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев