logo big
Шифра предмета: 30 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чл. 39-42. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - исправка, 25/2000 - СУС, „Службени гласник РС“ број 101/05 - др. закон, 111-09 - др. закон), чл. 4. и 7. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96) и на основу Правилника о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степенe додатка за негу и помоћ (,,Сл. лист СРЈ“ број 37/98).
Чланом 39. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца прописано је да право на додатак за негу и помоћ има:
- Војни инвалид I групе;
- Војни инвалид II, III и IV групе, са оштећењем организма које је, са војним инвалидитетом, једнако оштећењу организма војног инвалида I групе.
Чланом 7. став. 2. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96), прописано је да цивилни инвалид рата може остварити право на додатак за негу и помоћ под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, којим се уређује заштита ратних војних инвалида.
Војни инвалиди групе, ради остваривања права на додатак за негу и помоћ, разврставају се у три степена, и то:
1. Први степен - војни инвалиди I групе који су потпуно неспособни за обављање свих основних животних потреба и којима је неопходна непрекидна нега и помоћ другог лица:
2. Други степен - војни инвалиди I групе који нису разврстани у први степен, као и војни инвалиди II, III и IV групе који су потпуно неспособни за обављање свих основних животних потреба и којима је неопходна непрекидна нега и помоћ другог лица
3. Трећи степен - војни инвалиди II, III и IV групе, са оштећењем организма које је једнако оштећењу организма војних инвалида I групе који су разврстани у други степен.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Не плаћају се        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте        
Решење о признавању својства РВИ, МВИ и ЦИР   Прибавља се по службеној дужности    
Медицинска документација не старија од 6 месеци   Доставља странка    
Уверење Републичког Фонда ПИО да подносилац захтева не остварује накнаду за туђу негу и помоћ   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 50 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев