logo big
Шифра предмета: 31 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - исправка, 25/2000 – СУС „Службени гласник РС“ број 101/05 - др. закон, 111/09 - др. закон)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод из чиповане личне карте        
Уверење о околностима задобијања оштећења организма   Доставља странка Оригинал или оверена фотокопија  
Медицинска документација из периода настанка оштећења организма и из периода подношења захтева   Доставља странка Оригинал  
Извод из матичне књиге рођених   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева да није осуђен правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да није осуђен правоснажном судском пресудом за ратне злочине   Прибавља се по службеној дужности    
Обавештење о отпуштању из војне формације ( за РВИ, МВИ)   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о времену проведеном у војној формацији (за РВИ и МВИ)   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев