logo big
Шифра предмета: 35 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за негу и помоћ

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - исправка, 25/2000 – СУС „Службени гласник РС“ број 101/05 - др. закон, 111/09 - др. закон)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија личне карте или извод чиповане личне карте        
Извод из МКР за лице на основу кога се остварује право, за подносиоца захтева   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Извод из МКУ за лице на основу кога се остварује право   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Потврда о редовном школовању и полагању испита за децу старију од 15 година   Доставља странка    
Уверење о околностима погибије члана породице        
Уверење о држављанству за подносиоца захтева и чланове уже породице        
Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева и чланове породице        
Уверење МУП, ако је у питању припадник МУП        
Извод из МКВ за брачног друга        
Извод из МКР за чланове уже породице        
Уверење о држављанству за чланове уже породице        
Уверење из казнене евиденције за чланове породице        
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев