logo big
Шифра предмета: 52 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада трошкова сахране за избегла лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Накнада трошкова сахране за избегла лица
Правни основ административног поступка Остваривање права на накнаду трошкова сахране за избегла лица регулисано је у тачки 6. Обавезне инструкције повереницима за обављање одређених послова за Комесаријат, број 9-304 од 4. маја 2004. године.
Накнада трошкова сахране за избегла лица, припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом:
- да је преминуло лице имало статус избеглог лица и да, до момента смрти, није имало примања по било ком основу у Републици Србији или земљи порекла;
- да лице које остварује право на накнаду за трошкове сахране, нема приходе по члану домаћинства, веће од износа који је прописан Обавезном инструкцијом Комесара и
- право на рефундацију признатих трошкова сахране има и лице које није у законској обавези да сноси трошкове сахране, а то је учинило.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Не плаћају се        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија избегличке легитимације преминулог лица   Доставља странка    
Оригинал рачуни погребног предузећа   Доставља странка    
Легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (фотокопија избегличке легитимације или личне карте за одрасле чланове   Доставља странка    
Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породичног домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Оверена изјава о члановима породичног домаћинства   Доставља странка    
Доказ о примањима за одрасле чланове породичног домаћинства или копија оверене здравствене књижице   Доставља странка    
Уверење са евиденције незапослених НСЗ за незапослене чланове породичног домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге умрлих преминулог избеглог лица   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев