logo big
Шифра предмета: 53 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица
Правни основ административног поступка Поступак се спроводи на основу Закона о избеглицама (,,Службени гласник РС“ број 18/92, ,,Службени лист СРЈ“ број 42/02 -одлука СУС и ,,Службени гласник РС“ број 30/10), Уредби о збрињавању избеглица („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95, 36/04), Закону о управљању миграцијама („Службени гласник РС“ број 107/12), Упутстава и инструкција Комесаријата за избеглице и миграције, Правилника о раду и условима и критеријумима за избор корисника једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица.
Како горе наведеним законима и прописиманије одређен рок за спровођење овог поступка, то се примењује чл. 145. ст. 2. Закона о општем управном поступку(„Службени гласник РС“ број 18/16),који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
копија ИРЛ легитимација / копија избегличке легитимације за све чланове домаћинства   Доставља странка    
Доказ о примањима за све чланове породичног домаћинства која остварују приходе   Доставља странка    
Доказ о стамбеном статусу   Прибавља се по службеној дужности    
Фотокопијa медицинске документације о хроничним болестима која није старија од 12 месеци   Доставља странка    
Потврда о школовању   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење НСЗ или Потврда Централног регистра за обавезно социјално осигурање за незапослене чланове домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење ЦСР да ли су ИРЛ лица корисници новчане социјалне помоћи   Прибавља се по службеној дужности    
Документација за једнородитељске породице (пресуда о разводи брака/поверавању деце, или решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, оверена изјава да се лице непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање детета)   Доставља странка    
Документација за особе са инвалидитетом или телесним оштећењем   Доставља странка    
Мишљење Интерресорне Комисије   Доставља странка    
Извод из МКУ за брачног друга   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из МКР за децу без утврђеног очинства   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев