logo big
Шифра предмета: 54 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Сагласност за промену места боравишта за избегла и расељена лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Сагласност за промену места боравишта за избегла и расеЉена лица
Правни основ административног поступка Поступак се спроводи на основу Закона о избеглицама („Службени гласник РС” број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02  СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Упутстава и инструкција Републичког комесаријата и Правилника о избегличким легитимацијама („Службени гласник РС", бр. 23/92 и 139/04).
Како наведеним законима и прописима није одређен рок за спровођење овог поступка, то се примењује чл. 145. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16), који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок. С обзиром на карактеристике овог поступка, препоручени рок за његово спровођење је два радна дана.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопију избегличке легитимације/легитимације расељеног лица   Доставља странка    
Доказ да странка поседује непокретност у општини у коју се пресељава   Прибавља се по службеној дужности    
Изјава власника, даваоца смештаја да странку прима на смештај или   Доставља странка    
Уколико странка прилаже изјаву даваоца смештаја,потребан је доказ да је кућа-стан, у који га прима његов   Доставља странка    
Доказа да даваоц смештаја поседује непокретност у општини у коју се пресељава странка   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев