logo big
Шифра предмета: 55 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Промена података у легитимацији расељеног лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Промена података у легитимацији расељеног лица
Правни основ административног поступка Поступак се спроводи на основу Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16).
Како горе наведеним законима и прописима није одређен рок за спровођење овог поступка, то се примењује чл. 145.
ст. 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок. С обзиром на карактеристике овог поступка препоручени рок за његово спровођење је 15 дана.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен
образац захтева
       
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Фотокопије личних карата на име оба родитеља или за биометријске личне картеа потребно је прилуожити примерке очитаних личних карата (уколико се захтев односи на лица старости до 16 година)   Прибавља се по службеној дужности    
Фотокопије легитимација расељених лица на име оба родитеља (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)   Доставља странка    
Податак о пријави боравишта за сва лица на која се захтев односи   Прибавља се по службеној дужности    
Фотокопија доказа везаног за измену података   Доставља странка    
Две фотографије   Доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев