logo big
Шифра предмета: 58 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица
Правни основ административног поступка („Службени гласник РС“ број 18/92), Закон о изменама и
допунама Закона о избеглицама („Службени гласник РС“ број 30/10),
Упутства и инструкције Комесаријата за избеглице и миграције,
Правилник о избегличким легитимацијама Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе/Упутство
о канцеларијском пословању органа државне управе
Чл. 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) Чл. 103. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/2016)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта, легитимација расељеног лица   Доставља странка    
Потврда надлежне Полицијске станице о губитку/нестанку легитимације   Прибавља се по службеној дужности    
Пријава боравишта   Прибавља се по службеној дужности    
Фотографије   Доставља странка    
Извод из матичне књиге рођених за лица млађа од шеснаест година   Прибавља се по службеној дужности    
Фотокопије личних карата или примерке очитаних личних карата (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)   Доставља странка    
Фотокопије легитимација расељених лица на име оба родитеља (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)   Доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев