logo big
Шифра предмета: 74 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на новчану помоћ самохраним родитељима

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Милена Милић, Сарадник
Тел: 010/305-501
E-mail: milena.milic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на новчану помоћ самохраним родитељима
Правни основ административног поступка Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци ("Сл.лист града Ниша" бр. 87/11)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев за остваривање права на новчану помоћ самохраним родитељима        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Пријава за пребивалишта за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о незапослености подносиоца захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда да подносилац није остварио право на новчану социјалну помоћ из Центра за социјални рад   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим   Прибавља се по службеној дужности    
Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права   Доставља странка Фотокопија  
Изводи из матичне књиге рођених за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Решење инвалидске комисије и потврда Фонда ПИО да лице није остварило право на пензију   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста   Доставља странка    
Фотокопија картице текућег рачуна        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев