logo big
Шифра предмета: 83 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на родитељски додатак мајке

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail: nadica.adamovic@pirot. rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" 113/2017 и 50/2018), Правилник о ближим условима и начину оствар. права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу РД-1 Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)        
Уверење о држављанству Републике Србије мајке   Прибавља се по службеној дужности    
Изводи из матичне књиге рођениха за сву децу   Прибавља се по службеној дужности    
Пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца предходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења   Прибавља се по службеној дужности    
Пријава пребивалишта мајке   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев