logo big
Шифра предмета: 84 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на родитељски додатак оца

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail: nadica.adamovic@pirot. rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 113/17 и 50/18, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом("Сл.гласник РС" 58/18)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу РД-2 Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Изводи из матичне књиге рођениха за сву децу   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству oца   Прибавља се по службеној дужности    
Пријава пребивалишта оца и деце о којој непосредно брине   Прибавља се послужбеној дужности    
Уверење надлежног органа старатељства да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев, да његова деца предходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишен родитељског права у односу на децу предходног реда рођења   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Извод из матичне књиге умрлих за мајку   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Решење којим је мајка лишена пословне способности   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка    
Доказ да је мајка страни држављанин и доказа који се подносе за мајку која је страни држављанин   Прибавља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев