logo big
Шифра предмета: 85 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail: nadica.adamovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 113/17 и 50/18, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом("Сл.гласник РС" 58/18)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу РД-1-С-М Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)        
Изводи из матичне књиге рођениха за сву децу        
Пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству мајке   Доставља странка    
Доказ да има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији РС   Доставља странка Фотокопија исправе или пасоша  
Доказ о постојању брачне или ванбрачне заједнице са оцем детета   Доставља странка    
Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца предходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења   Доставља странка    
Доказ да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак   Доставља странка Оригинал, преведен и оверен Хашким Апостилом  
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев