logo big
Шифра предмета: 87 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу кориснике новчане социјалне помоћи

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Панајотовић, Саветник
Тел: 010/305-501
E-mail: ljiljana.panajotovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 113/17 и 50/18, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом("Сл.гласник РС" 58/18)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу
НТ-ПУ-ДНСП Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
       
Потврда о остваривању права на НСП   Доставља странка    
Решење надлежног органа старатељсва о смештају детета у старатељску односно хранитељску породицу   Доставља странка    
Потврда предшколске установе о упису детета   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком јединице локалне самоуправе   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев