logo big
Шифра предмета: 88 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Панајотовић, саветник
Тел:010/305-501
E-mail:ljiljana.panajotovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 113/17 и 50/18, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом("Сл.гласник РС" 58/18)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу
НТ-ПУ-ДСРИ Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
       
Решење установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно решењенадлежног органа страратељства о смештају детета у старатељску односно хранитељску породицу   Доставља странка    
Мишљење интересорне комисије, која је образована у складу са прописима из области просвете, о сметњама детета у развоју и инвалидитету   Прибавља се по службеној дужности    
Потврде које се односе на неостваривање права на накнаду зараде за време одсуства са радаради посебне неге детета, односно осталих накнада по основу посебне неге детета   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда предшколске установе о упису детета   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком јединице локалне самоуправе   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев