logo big
Шифра предмета: 9 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-580


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одлагање плаћања дугованог пореза

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Тамара Ранчић, Александра Естов, Сарадник за послове принудне наплате
Тел: 010/305-580
E-mail: poreska@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одлагање плаћања дугованог пореза.
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 1. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописано је да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Чланом 73. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је одлагање плаћања дугованог пореза: подношење захтева, ко одлучује о захтеву и како, услови за подношење захтева за одлагање.
Члан 74. истог закона прописује обезбеђење наплате дугованог пореза у поступку одлагања, поступање у случају непридржавања рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања и неизмиривања текућих обавеза. Одлагање плаћања по предложеном плану реорганизације у смислу закона којим се уређује стечај регулисано је чланом 74а, при чему напомињемо да је одлагање плаћања дугованог пореза по плану реорганизације (који је извршна исправа након правоснажности), је начин намирења који се мора поштовати. Одлагање плаћања код пореског обвезника који је закључио уговор о финансијском реструктурирању, у складу са законом којим се уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава уређено је чланом 74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Члан 76. овог закона прописује камату на порески дуг чија је наплата одложена.
Уредбом у о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Службени гласник РС“, број 53/2003, 61/2004 и71/2005), уређени су ближи услови под којима се пореском обвезнику може одложити плаћање доспелог дугованог пореза.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 300,00 840-742221843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Записник о усаглашеном пореском дугу   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ да порески дуг пореском обвезникупредставља/представљаће непримерено велико оптерећење или му наноси /нанеће битну економску штету        
Доказ о уплати ЛАТ        
  Подаци и докази о средству обезбеђења наплате     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев