logo big
Шифра предмета: 10 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-580


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Престанак пореске обавезе по основу застарелости пореза и споредних пореских давања

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек локалне пореске администрације
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Тамара Ранчић, Александра Естов, Сарадник за послове принудне наплате
Тел: 010/305-580
E-mail: poreska@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Сврха овог административног поступка је сторно дуга пореског обвезника по основу застарелости потраживања.
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 1. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописано је да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Чланом 23. ЗПППА прописано је да пореска обавеза, између осталог, престаје и застарелошћу пореза, у ком случају локална пореска администрација доноси решење о престанку пореске обавезе.
Чланом 114. – 114з ЗПППА уређена је застарелост. Према члану 114. ЗПППА, право локалне пореске администрације на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је требало утврдити порез, односно споредно пореско давање, а застарелост права на наплату почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је обавеза пореског дужника доспела за плаћање.
Прекид рока застарелости уређен је чланом 114д ЗПППА, тако да се застарелост прекида сваком радњом локалне пореске администрације предузетом против пореског дужника у циљу утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања. После прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок за застарелост.
Члан 114ђ ЗПППА прописује да се у време застарелости рачуна и време које је протекло у корист претходника пореског обвезника и другог пореског дужника.
Апсолутна застарелост: према члану 114ж ЗПППА право на утврђивање и наплату увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порез требало утврдити, односно наплатити, осим ако овим законом није друкчије прописано. Локална пореска администрација, по истеку наведеног рока, по службеној дужности, доноси решење о престанку пореске обавезе, због застарелости.
Застој застарелости права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописан је чланом 114з Закона, према коме застарелост права локалне пореске администрације на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања не тече:
1) за време од покретања управног спора до правоснажности судске одлуке;
2) за време када је другим законом прописано да се порески поступак не може отпочети, односно да се започети порески поступак прекида;
3) за време када је у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 74б овог закона, плаћање дугованог пореза одложено.
Време трајања застоја застарелости не рачуна се у апсолутни рок за застарелост. Чланом 163а Закона прописано је да у ванбилансном пореском рачуноводству локална пореска администрација води неплаћене пореске обавезе за које је наступила застарелост у складу са овим законом. Садржина, поступак и начин вођења ванбилансног пореског рачуноводства треба да буду ближе уређени Правилником о пореском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 103/2011).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 200,00 840-742221843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати ЛАТ        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев