logo big
Шифра предмета: 13 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-571


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Јасмина Видановић, Сарадник
Тел: 010/305-571
E-mail: jasmina.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 1. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописано је да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Чланом 10. став 2. Закона прописано је да у порескоправном односу физичко, односно правно лице, као и фонд, има право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза, односно споредних пореских давања (тачка 1.), као и да користи више или погрешно плаћени порез односно споредно пореско давање за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања (тачка 4.).
Одредбама члана 28. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019,151/2020 и 19/2021), прописано је да повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Повраћај локалних јавних прихода Управа за трезор врши на основу решења локалне пореске администрације. За све више или погрешно уплаћене локалне јавне приходе обвезника, за које у колони 8 Прилога 1 (План рачуна за уплату јавних прихода) није уписана реч: "ЛПА", односно за које аналитику уплата не води локална пореска администрација, надлежни орган по чијем налогу је извршено плаћање издаје потврду обвезнику да средства нису, односно неће бити искоришћена по својој намени. Обвезник доставља оригинал потврду, оригинал налога за уплату или извод - као доказ о извршеној уплати, и захтев за повраћај више или погрешно уплаћеног јавног прихода надлежној локалној пореској администрацији. На основу наведене документације надлежна локална пореска администрација доноси решење за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода, и исто доставља Управи за трезор на извршење.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати     Оригинал на увид  
  Потврда надлежног органа по чијем налогу је извршено плаћање да средства нису, односно неће бити искоришћена по својој намени (уколико локални јавни приход не администрира ЛПА)     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев