logo big
Шифра предмета: 8 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-562


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Преглед стања пореског дуга

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Зоран Митић, Референт
Тел: 010/305-562
E-mail: poreska@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Преглед стања пореског дуга
Правни основ административног поступка Право на издавање уверења/потврде о стању пореског дуга има обвезник и лице које приложи доказ о уплати административне таксе и овлашћење.
Сходно члану 163. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16) Пореска управа води пореско рачуноводство. Исправа издата на основу података из пореског рачуноводства сматра се јавном исправом. По окончању административног поступка доноси се уверење/потврда о стању пореског дуга.
Чланом 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) је прописано да: (1) Органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде итд.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом. (2) Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције, и имају доказну вредност јавне исправе. (3) Уверења и друге исправе издају се, по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од осам дана, ако посебним прописом није друкчије предвиђено.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 100,00 840-742221843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати ЛАТ        
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев