logo big
Шифра предмета: 3 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-574


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Пријава за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе у складу са чланом 15 Закона о финансирању локалне самоуправе

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек локалне пореске администрације
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Марија Илић, Саветник за послове утврђивања ком. таксе за истицање фирме на посл. простору
Тел: 010/305-574
E-mail: marija.ilic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
Правни основ административног поступка  Законом о финансирању локалне самоуправе и посебном одлуком о локалним комуналним таксама, коју доноси скупштина јединице локалне самоуправе, уређено је плаћање локалних комуналних такси на територији јединице локалне самоуправе.
У складу са чланом 12. Закона, обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Према члану 15. Закона, локалне комуналне таксе могу се уводити за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
3) држање средстава за игру ("забавне игре").
Одредбама члана 18. Закона прописано је да актом скупштине јединице локалне самоуправе, којим се уводи локална комунална такса, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Према Закону, чланом 15а уређено је да:
- не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарину) :
1)предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара,
- плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарину):
1) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде.
2) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде.
3) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада.
Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе утврђују се износи, уређују се и олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.
За истицање фирме у пословним седиштима, издвојеним пословним просторима и огранцима, плаћа се годишња такса и то:
- По основу делатности коју обвезник фактички обавља, без обзира на претежну делатност (банкарство; осигурање имовине и лица; производња и трговина нафтом и дериватима нафте; производња и трговина на велико дуванским производима; производња цемента; поштанске, мобилне и телефонске услуге; електропривреда; казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга и ноћни барови и дискотеке
- По величини привредног субјекта у смислу закона којим се уређује рачуноводство осим делатности (банкарство; осигурање имовине и лица; производња и трговина нафтом и дериватима нафте; производња и трговина на велико дуванским производима; производња цемента; поштанске, мобилне и телефонске услуге; електропривреда; казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга и ноћни барови и дискотеке),
- дела територије, односно зоне у којој се делатност обавља.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве        
Решење о обављању делатности   Прибавља се по службеној дужности/ Доставља подносилац захтева    
Акт о оснивању издвојене пословне јединице     Копија  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев