logo big
Шифра предмета: 4 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-579


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Ана Вељић, Саветник за послове утврђивања осталих јавних приохода
Тел: 010/305-579
E-mail: ana.veljic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине
Правни основ административног поступка Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) чланом 6. став 1. тачка 5. прописано је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи и то, поред осталих и накнаде за коришћење јавних добара. Чланом 60. истог закона је прописано да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ број 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. Изн.,156/20 и 15/21-допуна-усклађ.дин.износи, у даљем тексту: Закон), чланом 240, прописано је да накнаду за коришћење јавне површине утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. Чланом 239. став 2. Закона прописано је да су критеријуми за прописивање висине накнада: време коришћења простора, зона у којој се налази простор који се користи, као и техничко-употребне карактеристике објекта. Ставом 3. истог члана прописано је да се актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде у складу са одредбама овог закона, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.
Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о накнадама за коришћење јавних површина, донетом у складу са чланом 239. закона, уређује се обавеза и садржај података који надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно организација, који доноси акт о коришћењу јавне површине, достављају локалној пореској администрацији.
Одредбама члана 236. – 242. Закона уређене су врсте накнаде, обвезници, основице, висина, начин утврђивања и плаћања накнаде, ослобођења и припадност прихода. Чланом 271. став 2. Закона прописано је да поступак утврђивања, контроле и наплате накнаде који спроводи орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, врши се у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021) у чл. 2а прописује се да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тачка 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Накнада за коришћење јавне површине        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве        
Документ о праву својине, праву коришћења или праву закупа на непокретностима (уговори, решења)
Лист непокретности
  Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета  

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев