logo big
Шифра предмета: 9 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Сагласност на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину
Правни основ административног поступка На поступак давања сагласности на ажурирану студију о процени утицаја сходно се примењују одредбе Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09) којима се уређује одлучивање о давању сагласности на процену утицаја. Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај ажуриране студије о процени утицаја. Ако носилац пројекта поднесе захтев за сагласност по истеку рока од годину дана, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног случаја.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије

1. 10.540,00 динара до 100 м²;

2. 21.030,00 динара преко 100 м² до 1000 м²

3. 42.090,00 динара преко 1000 м²

   
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Најмање 3 примерка ажуриране студије у писаном облику и 1 примерак у електронском облику   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 78 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев