logo big
Шифра предмета: 6 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања на животну средину
Правни основ административног поступка Члан 8. и члан 30. став 1 и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 2.090,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Прописан образац        
Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу   Прибавља се по службеној дужности или странка прибавља сама Оригинал/ копија  
Извод из пројекта изведеног објекта   Пројектантска организација/ пројектант Оригинал  
Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци   Овлашћена организација Оригинал  
Графички приказ микро и макро локације   Пројектантска организација/ пројектант Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 26 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев