logo big
Шифра предмета: 7 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Правни основ административног поступка Члан 30. став 2. и члан 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
- Члан 3. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92 и 45/16) и
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 10/93, 14-93-исп. и 67/16) - Члан 13. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09) - Члан 14. став 1. и члан 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 2.090,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Прописан образац        
Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно условима за издавање одобрења за изградњу   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из пројекта изведеног објекта   Пројектантска организација/пројектант Оригинал/ оверена копија  
Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци   Овлашћена организација Оригинал  
Графички приказ микро и макро локације   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 31 дана
Напомена Препоручени рок за решевање предмета је 31 дан а најкасније у року од 38 дана од достављања уредне документације

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев