logo big
Шифра предмета: 2 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет РС 2.090,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Прописани образац захтева        
Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима Не старији од годину дана Надлежна организациона јединица ОУ Прибавља се по службеној дужности  
Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта   Пројектантска организација/пројектант
пројектант
Оригинал Прибавља странка
Графички приказ микро и макро локације   Пројектантска организација/пројектант Оригинал Прибавља странка
Услови и сагласности других органа и организација прикупљених у складу са посебним законом   Надлежна организациона јединица ОУ
Опционо/ Други надлежни органи и организације
Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Други докази на захтев надлежног органа (Копија плана и Препис листа непокретности (прибављају се од РГЗ СКН), подаци о привредном друштву/предузетнику из АПР)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 38 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев